Devarim

Torah - Deuteronomy 1:1-3:22
Haftarah - Isaiah 1:1-27
Brit Chadashah - John 15:1-11
Sat (July 10): Deuteronomy 1:1-10
Sun (July 11): Deuteronomy 1:11-21
Mon (July 12): Deuteronomy 1:22-38
Tue (July 13): Deuteronomy 1:39-2:1
Wed (July 14): Deuteronomy 2:2-30
Thur (July 15): Deuteronomy 2:31-3:14
Fri (July 16): Deuteronomy 3:15-22

This Weeks Color: (July 17th) Black

Vaetchanan

Torah - Deuteronomy  3:23-7:11
Haftarah - Isaiah 40:1-26
Brit Chadashah - Matthew 4:1-11
Sat (July 17): Deuteronomy 3:23-4:4
Sun (July 18): Deuteronomy 4:5-40
Mon (July 19): Deuteronomy 4:41-49
Tue (July 20): Deuteronomy 5:1-18
Wed (July 21): Deuteronomy 5:19-6:3
Thur (July 22): Deuteronomy 6:4-25
Fri (July 23): Deuteronomy 7:1-11

This Weeks Color: (July 24th) Red

Eikev

Torah - Deuteronomy 7:12-11:25
Haftarah - Isaiah 49:14-51:3
Brit Chadashah - Luke 4:1-13
Sat (July 24): Deuteronomy 7:12-8:10
Sun (July 25): Deuteronomy 8:11-9:3
Mon (July 26): Deuteronomy 9:4-29
Tue (July 27): Deuteronomy 10:1-11
Wed (July 28): Deuteronomy 10:12-11:9
Thur (July 29): Deuteronomy 11:10-21
Fri (July 30): Deuteronomy 11:22-25

This Weeks Color: (July 31st) Blue

Re'eh

Torah - Deuteronomy  11:26-16:17
Haftarah - I Samuel 20:18-42
Brit Chadashah - I Corinthians 5:9-13
Sat (July 31): Deuteronomy  11:26-12:10
Sun (Aug. 1): Deuteronomy 12:11-28
Mon (Aug. 2): Deuteronomy  12:29-13:19
Tue (Aug. 3): Deuteronomy 14:1-21
Wed (Aug. 4): Deuteronomy 14:22-29
Thur (Aug. 5): Deuteronomy 15:1-18
Fri (Aug. 6): Deuteronomy  15:19-16:17

This Weeks Color: (Aug. 7th) Orange

Shoftim

Torah - Deuteronomy  16:18-21:9
Haftarah - Isaiah 51:12-52:12
Brit Chadashah - Matthew 5:38-42
Sat (Aug. 7): Deuteronomy  16:18-17:13
Sun (Aug. 8): Deuteronomy 17:14-20
Mon (Aug. 9): Deuteronomy 18:1-5
Tue (Aug. 10): Deuteronomy 18:6-13
Wed (Aug. 11): Deuteronomy  18:14-19:13
Thur (Aug. 12): Deuteronomy  19:14-20:9
Fri (Aug. 13): Deuteronomy  20:10-21:9

This Weeks Color: (Aug. 14th) Purple

Ki Teitzei

Torah - Deuteronomy  21:10-25:19
Haftarah - Isaiah 54:1-10
Brit Chadashah - Matthew 5:31-32; 19:3-12
Sat (Aug. 14): Deuteronomy 21:10-21
Sun (Aug. 15): Deuteronomy  21:22-22:7
Mon (Aug. 16): Deuteronomy 22:8-23:7
Tue (Aug. 17): Deuteronomy 23:8-24
Wed (Aug. 18): Deuteronomy  23:25-24:4
Thur (Aug. 19): Deuteronomy 24:5-13
Fri (Aug. 20): Deuteronomy  24:14-25:19

This Weeks Color: (Aug. 21st) Green