Vaera

Torah - Exodus 6:2-9:35
Haftarah - Ezekiel 28:25-29:21
Brit Chadashah - Romans 9:14-18
Sat (Jan 14): Exodus 6:2-13
Sun (Jan 15): Exodus 6:14-28
Mon (Jan 16): Exodus 6:29-7:7
Tue (Jan 17): Exodus 7:8-8:6
Wed (Jan 18): Exodus 8:7-18
Thur (Jan 19): Exodus 8:19-9:16
Fri (Jan 20): Exodus 9:17-35

This Week's Color: (Jan 21) Yellow/Gold

Bo

Torah - Exodus 10:1-13:16
Haftarah - Jeremiah 46:13-28
Brit Chadashah - I Corinthians 11:20-34
Sat (Jan 21): Exodus 10:1-11
Sun (Jan 22): Exodus 10:12-23
Mon (Jan 23): Exodus 10:24-11:3
Tue (Jan 24): Exodus 11:4-12:20
Wed (Jan 25): Exodus 12:21-28
Thur (Jan 26): Exodus 12:29-51
Fri (Jan 27): Exodus 13:1-16

This Week's Color: (Jan 28) Black

Vayeshev

Torah - Genesis 37:1-40:23
Haftarah - Amos 2:6-3:8
Brit Chadashah - Acts 7:9-10
Sat (Dec 10): Genesis 37:1-11
Sun (Dec 11): Genesis 37:12-22
Mon (Dec 12): Genesis 37:23-36
Tue (Dec 13): Genesis 38:1-30
Wed (Dec 14): Genesis 39:1-6
Thur (Dec 15): Genesis 39:7-23
Fri (Dec 16): Genesis 40:1-23

This Week's Color: (Dec 17) Purple

Miketz

Torah - Genesis 41:1-44:17
Haftarah - Zechariah 2:14-4:7
Brit Chadashah - Acts 7:11-12
Sat (Dec 17): Genesis 41:1-14
Sun (Dec 18): Genesis 41:15-38
Mon (Dec 19): Genesis 41:39-52
Tue (Dec 20): Genesis 41:53-42:18
Wed (Dec 21): Genesis 42:19-43:15
Thur (Dec 22): Genesis 43:16-44:17
Fri (Dec 23): Numbers 28:9-15

This Week's Color: (Dec 24) Green

Beshalach

Torah - Exodus 13:17-17:16
Haftarah - Judges 4:4-5:31
Brit Chadashah - I Corinthians 10:6-13
Sat (Jan 28): Exodus 13:17-14:8
Sun (Jan 29): Exodus 14:9-14
Mon (Jan 30): Exodus 14:15-25
Tue (Jan 31): Exodus 14:26-15:26
Wed (Feb 1): Exodus 15:27-16:10
Thur (Feb 2): Exodus 16:11-36
Fri (Feb 3): Exodus 17:1-16

This Week's Color: (Feb 4) Red

Yitro

Torah - Exodus 18:1-20:23
Haftarah - Isaiah 6:1-7:6; 9:5-6
Brit Chadashah - Acts 6:1-7
Sat (Feb 4): Exodus 18:1-12
Sun (Feb 5): Exodus 18:13-23
Mon (Feb 6): Exodus 18:24-27
Tue (Feb 7): Exodus 19:1-6
Wed (Feb 8): Exodus 19:7-19
Thur (Feb 9): Exodus 19:20-20:14
Fri (Feb 10): Exodus 20:15-23

This Week's Color: (Feb 11) Blue

Vayigash

Torah - Genesis 44:18-47:27
Haftarah - Ezekiel 37:15-28
Brit Chadashah - Acts 7:13-15
Sat (Dec 24): Genesis 44:18-30
Sun (Dec 25): Genesis 44:31-45:7
Mon (Dec 26): Genesis 45:8-18
Tue (Dec 27): Genesis 45:19-27
Wed (Dec 28): Genesis 45:28-46:27
Thur (Dec 29): Genesis 46:28-47:10
Fri (Dec 30): Genesis 47:11-27

This Week's Color: (Dec 31) Pink

Vayechi

Torah - Genesis 47:28-50:26
Haftarah - I  Kings 2:1-12
Brit Chadashah - I Peter 1:3-9
Sat (Dec 31): Genesis 47:28-48:9
Sun (Jan 1): Genesis 48:10-16
Mon (Jan 2): Genesis 48:17-22
Tue (Jan 3): Genesis 49:1-18
Wed (Jan 4): Genesis 49:19-26
Thur (Jan 5): Genesis 49:27-50:20
Fri (Jan 6): Genesis 50:21-26

This Week's Color: (Jan 7) Brown/Tan

Mishpatim

Torah - Exodus 21:1-24:18
Haftarah - II Kings 12:1-17
Brit Chadashah - Matthew 17:1-11
Sat (Feb 11): Exodus 21:1-19
Sun (Feb 12): Exodus 21:20-22:3
Mon (Feb 13): Exodus 22:4-26
Tue (Feb 14): Exodus 22:27-23:5
Wed (Feb 15): Exodus 23:6-19
Thur (Feb 16): Exodus 23:20-25
Fri (Feb 17): Exodus 23:26-24:18

This Week's Color: (Feb 18) Orange

Terumah

Torah - Exodus 25:1-27:19
Haftarah - I Kings 5:26-6:13
Brit Chadashah - II Corinthians 9:1-15
Sat (Feb 18): Exodus 25:1-16
Sun (Feb 19): Exodus 25:17-30
Mon (Feb 20): Exodus 25:31-26:14
Tue (Feb 21): Exodus 26:15-30
Wed (Feb 22): Exodus 26:31-37
Thur (Feb 23): Exodus 27:1-8
Fri (Feb 24): Exodus 27:9-19

This Week's Color: (Feb 25) Purple

Shemot

Torah - Exodus 1:1-6:1
Haftarah - Isaiah 27:6-28:13; 29:22-23
Brit Chadashah - Acts 7:17-29
Sat (Jan 7): Exodus 1:1-17
Sun (Jan 8): Exodus 1:18-2:10
Mon (Jan 9): Exodus 2:11-25
Tue (Jan 10): Exodus 3:1-15
Wed (Jan 11): Exodus 3:16-4:17
Thur (Jan 12): Exodus 4:18-31
Fri (Jan 13): Exodus 5:1-6:1

This Week's Color: (Jan 14) Grey/Silver

Vaera

Torah - Exodus 6:2-9:35
Haftarah - Ezekiel 28:25-29:21
Brit Chadashah - Romans 9:14-18
Sat (Jan 14): Exodus 6:2-13
Sun (Jan 15): Exodus 6:14-28
Mon (Jan 16): Exodus 6:29-7:7
Tue (Jan 17): Exodus 7:8-8:6
Wed (Jan 18): Exodus 8:7-18
Thur (Jan 19): Exodus 8:19-9:16
Fri (Jan 20): Exodus 9:17-35

This Week's Color: (Jan 21) Yellow/Gold